Webseite von Maria Demeter Zayzon

Some Publications between 1986-2018

Author of books:

 • Öntudatosodás és önfeladás között. Nemzetiségszociológiai vizsgálatok Komárom-Esztergom megyei németek és szlovákok körében. Tatabánya, 1993. 135 p. Edited by the county government of Komárom-Esztergom (Ph.D. thesis)(„Between strengthening and loosing the Ethnic identity. Sociological survey on Ethnic Germans and Ethnic Slovaks living in Hungary”)
 • A budapesti népesség nemzetiségi, etnikai arculata. Honos népcsoportok és bevándorlók. A Bp. Főv. Főpolg. Hiv. megbízásából, szerzői kiadás, a Humanitas Civitatis Alapítvány. Budapest, 1994. 192 p..) („The ethnic profile of Budapest’s population”, edited by the Mayor’s Office of Capital City Budapest)
 • Kisebbségek-közösségek határon innen és túl. Válogatott írások a kisebbségkutatás köréből. 1988 – 2002. Books in Print. Budapest, 331 p. (Studies on Minorities. 1988 – 2002.)
 • Kisebbségek a világhálón. A magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tájékoztatás az interneten. Tartalmak, szolgáltatók, felhasználók. Gondolat, Budapest, 2003. 166 p. (Minorities on Internet. Web contents on Minorities living in Hungary. Contents, information providers, users) Inhalt Zusammenfassung

Content-editor of the books:

 • (red., Preface by Demeter Zayzon Mária): Másság - Azonosság. I. kötet. Kisebbségismereti előadások. Kőbányai Önkormányzat, Bp.1994.152 p.(„Diversity – Identity”. Lectures on Minorities. Edited by the Local government of District X. Budapest)
 • (red. Demeter Zayzon Mária): Egy igaz történet, részletekben... Cigány - magyar kapcsolatok határon innen és túl. Kőbányai Önkormányzat, Bp. 1994. 245 p. („True stories on Gypsy – Hungarian relations” Edited by the Local government of District X. Budapest)
 • (red. Demeter Zayzon Mária): Kisebbségek Magyarországon – 1999. Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, Bp., 1999. 284 p. („Minorities in Hungary – 1999”, Edited by the governmental Office for National and Ethnic Minorities, Budapest)

Author of studies published in books, reviews as Periférián. Roma szociológiai tanulmányok (Life on the Periphery. Sociological Studies on Roma population), Regio. Kisebbségi Szemle (Review of Minorities), Ethnographia, Honismeret, Tudomány (The Science), A falu (The village), Élet és Tudomány (Life and Science), Barátság (Friendship), Kétnyelvűség (Bilingualism), Kisebbségkutatás(Research on Minorities), Limes - Közép-és Kelet-Európai Figyelő (observer..), Magyar Nemzet, Budapester Rundschau, Kőbányai Hírek, Comitatus, etc. in Hungary, or Phare-ECOS-Ouverture Inter-regional co-operation, Objectif Europe/ European Vision/Projekt Europa (Brussels), Multicultural living at Local Level (U.K.) abroad.

Some of them as follows:

 • A nemzetiségi tudat sajátosságai a Komárom-Esztergom megyei németeknél és szlovákoknál = Honismeret. 1990/5-6.nr. („Specific identity of Ethnic Germans and Ethnic Slovaks living in Hungary”)
 • Ez a mi szűkebb hazánk, szeretjük és megteszünk mindent érte. = Hírek, Tudósítások, Tatabánya. 1992. May („This is our beloved home…”)
 • Önkép és magyarságkép a Baranya megyei németeknél = Honismeret. 1992/3. nr. („Self-image and the image of the mainstream-population”)
 • Nyelv - kultúra - történelem: nemzetiségspecifikus ismeretek a Komárom-Esztergom megyei németeknél és szlovákoknál = Honismeret. 1992/5. nr. („Language and Culture of Ethnic Germans and Ethnic Slovaks in the county Komárom-Esztergom”)
 • Recens változások a budapesti lakosság nemzetiségi, etnikai arculatában, nemzetiségspecifikus életkeretek Budapesten, 1992-ben. Budapest, 1993. soksz. Bp. Főv. Főpolg. Hiv. Városfejlesztési üo. megbízásából, 150 p. + mellékletek („Recent changes of the Ethnic profile of Budapest’s population”)
 • Soziologische Charakteristica der Minderheiten in Ungarn (mss) 16 p. 1993.
 • Recent efforts in serving local minorities’ demands in urban areas: the case of Budapest’s Xth district. Lecture at the conference in Maribor in 1995. on the Protection of Ethnic Minorities in contemporary European circumstances with special emphasis on Central-Eastern Europe
 • New Demands in the self-organizing civil society of minorities in Budapest. Lecture at the 4th East-West Conference in Wolverhampton, 1995.
 • The Expectations of CEES partners. Contribution to the Workshop of the ECOS Conference in Brussels, 1994.
 • Reflexiók a hazai nemzetiségkutatások néhány módszertani kérdéséről (szlovák nyelven) = 275 rokov v Békésskej Cabe. (Az 1993. májusi békéscsabai jubileumi konferencia kötetében), Békéscsaba, 1995. 176 - 172 p. („Reflections on the methodological questions in minority research” – published in Slovak language)
 • Adalékok a piliscsévi szlovákok nyelvhasználatához = Regio. Kisebbségi Szemle. 1994/1. nr. 145 - 156 p. („Researching the Language use among Ethnic Slovaks in Hungary”)
 • Együttélés Komárom-Esztergom megye nemzetiségi falvaiban = A falu. 1993. VIII. évf. 3. nr. 61 - 69 p. („Cohabitation of minorities in certain villages”)
 • Felvándorlás és bevándorlás Budapestre. Honos népcsoportok és bevándorlók = Barátság, 1994. okt. 385 - 387 p. („Migration to Budapest – autoctonous Ethnic groups and migrants from abroad”)
 • Multicultural Living at Local Level. The Example of Budapest (az 1995. szept. wolverhamptoni konferencián tartott előadás szövege) = Multicultural Living at Local Level, Wolverhampton, 1995. (Lecture delivered at the conference in U.K.)
 • The Year of Tolerance - 1995. Final Report of the ECOS/PHARE project, Kőbánya: Young People's Art competition. 20 p.
 • Piliscsév, Tarján - 1989, 1992. = Barátság, 1994. dec., 665 - 669 p., 1995. márc. 734 - 736 p. (About two, minorities-inhabited villages)
 • Marginalisation and Segregation of the Romanies in Budapest = European Vision. 1995/40 no. 38 - 43 p. (Francia és német nyelveken az Objectif Europe és a Projekt Europa c. tükörfordítás lapjaiban)
 • Javaslat az asszimiláció fogalmának használatára (gépirat), 1996. 9 p. („Proposal for the definition of the concept of Assimilation”)
 • Zsilava odúiban. Részletek Demeter János börtönnaplójából. Közzéteszi Demeter Z. Mária. = Honismeret, 1996/1 („Excerpts from the notices in prison, of my father”)
 • „Emlékezem, hogy rám is emlékezzenek”. Paraszti önéletírások tartalomelemzése= Ethnographia, 1996. („Recall – to be recalled” – content-analysis of autobiographies written by Hungarian farmers in the last decades)
 • A budapesti népesség nemzetiségi, etnikai arculata = Periférián. Roma szociológiai tanulmányok c. tanulmánykötetben. Ariadne Alapítvány, Budapest, 1997. 341-382 old. („Life on the Periphery. Sociological Studies on Roma population”)
 • Multi-Ethnic EU project = Ecos-Ouverture. External Inter-regional co-operation 1991-1997. Phare, 1997. DGXVI / DG1A. 11.p.
 • Nemzetiségszociológiai vizsgálatok Komárom-Esztergom megye németek lakta településein 1989 és 1997 között. = Kisebbségkutatás. 1998/1. sz. 36-48 old. („Sociological surveys on Ethnic Germans between 1989 – 1997”)
 • Nemzetiségszociológiai vizsgálatok Komárom-Esztergom megyében 1989 és 1997 között(szlovákok és németek) = Comitatus. Megyei Önkormányzatok lapja. 1998/5-6.sz. I-II. rész („Sociological surveys on Ethnic Germans and Ethnic Slovaks between 1989 – 1997”)
 • A nemzeti és etnikai kisebbségek kutatása Magyarországon. Történeti előzmények és mai helyzetkép = Regio. Kisebbség, Közösség, Társadalom. 1998/4. 111-133. old. („The History of minority researches in Hungary – on the web either”)
 • A tarjáni német kisebbségi önkormányzat működésének tapasztalatai 1994-1998. között = in Csefkó Ferenc – Pálné Kovács Ilona (szerk.): A kisebbségi önkormányzatok, 1994-1998. Osiris – MTA KM - MTA RKK, Bp., 1999. 354 p. tanulmánykötetében („The minority self-governments in Hungary. 1994 – 1998”
 • A nemzetiségi anyanyelvi állapotok alakulása 1989 - 1997 között Komárom-Esztergom megye németek/szlovákok lakta településein (20 old.)(MTA Kisebbségkutató Műhelyének tanulmánykötetében, megjelenés alatt 2000. márciusában, szerk. Szarka László) (to be published in March 2000: „The use of mother tongue in villages inhabited by Ethnic Germans and -Slovaks”)
 • E-learning. Web Contents on Minorities living in Hungary. In: Educatio, 2003.
 • Die sprachlichen Rechte der Minderheiten in Ungarn. In: Die Sprache und die kleinen Nationen Ostmitteleuropas. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest, Band 21. Budapest, 2003. 185 – 199 S.
 • A magyarországi kisebbségek nyelvi jogai. In: Nyelvi jogok, kisebbségek, nyelvpolitika Kelet-Közép-Európában. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003. 220 – 230. (Language Rigths of Minorities in Hungary).
 • A nemzetiségi kötődések újabb dimenziói Baranya megyében. In: Barátság, 2006. (New characteristics of the cultural identities among minorities in Baranya county).
 • Élő örökség: falumúzeumtól a világhálóig. A magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségek egyes közgyűjteményeiről. Intézkedések és eredmények az esélyegyenlőség terén. In Barátság, 2010/3. 6445-6451. p. (From the Village Museum to the World Wide Web: Study about the collections and exhibition sites of the Hungarian minorities. Vom Dorfmuseum bis zum Internet. Studie über Heimatmuseen und Volkskunde-Sammlungen der Minderheiten in Ungarn.)
 • Erdei séta Kozma Tamás professor emeritusszal. In: Iskolakultúra, 2012./3.sz.113- 119. p. (Walking with Kozma Tamás professor emeritus.)
 • Nemzetiségi néprajzi tanulmánykötetek – 2012. In Barátság folyóirat, 2012. 3. sz. 7180 – 7183 p.
 • History of Lion-Symbols. Lion-representations in the prehistoric Art. Analysis and Mapping of Cave Drawings, Figurines, Carvings discovered and studied at World level. Demeter Zayzon Mária: Az oroszlán és jelképei. Oroszlán-ábrázolások a művészetek kezdetén. 2013. május. Mss.
 • Nemzetiségek Magyarországon 2011 – 2013-ban In Barátság folyóirat, 2014. 4. sz. 7964 – 7965 p.
 • Kutatások a tizenhárom hazai nemzetiségről – magyar nyelven In Barátság folyóirat, 2014. 4. sz. 7966 – 7969 p.
 • „Táplálni a világot, energiát az életnek!” Világkiállítás Milánóban. In Barátság folyóirat, 2015. 3. sz. 8237 - 8240 p.
 • A magyarországi románok néprajza. 17. szám (2017) Din tradiţiile populare ale românilor din Ungaria In Barátság folyóirat, 2018. 1. sz. 9108 – 9109 p.
slider2 slider3 slider4 slider5 slider6 slider7 slider8